top of page
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY NÁKUPU A POUŽITIA

Wine Wave s.r.o. | skolavina.com

 

1. ÚVOD  

 

Tento dokument stanovuje všeobecné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto webovej stránky (www.skolavina.com) a nákup uvedených produktov, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami, prostredníctvom tejto webovej stránky (ďalej len „podmienky“).  

 

Žiadame Vás, aby ste si prečítali tieto Obchodné podmienky, naše Pravidlá používania súborov „cookie“ a Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej už len ako „Zásady ochrany údajov“) pred použitím tejto webovej stránky. Pri použití tejto webovej stránky alebo zadaní objednávky ste viazaný týmito obchodnými podmienkami a našimi zásadami ochrany údajov. V prípade, ak nesúhlasíte s obchodnými podmienkami a zásadami ochrany údajov, túto webovú stránku nepoužívajte.  

 

Tieto obchodné podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť. Je vašou povinnosťou ich čítať pravidelne, pretože obchodné podmienky platné v čase uzavretia príslušnej zmluvy sú tie, ktoré sú právne platné a teda predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obchodných podmienok alebo zásad ochrany údajov, kontaktujte nás prosím e-mailom na mailovú adresu beatavlnkova@gmail.com

 

2. NAŠE INFORMÁCIE  

 

Predaj produktov prostredníctvom tejto webovej stránky sa vykonáva spoločnosťou Wine Wave s.r.o., so sídlom Magurská 5/A,831 01 Bratislava, Slovenská Republika s e-mailovou adresou beatavlnkova@gmail.com, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 8032/B, s identifikačným  číslom organizácie: 31 384 994 a daňovým identifikačným číslom: 202 033 0081.

 

 

 

 

 

3. PODROBNOSTI A VAŠE NÁVŠTEVY NA WWW.SKOLAVINA.COM

 

Informácie alebo osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú spracované v súlade s politikou o ochrane osobných údajov. Pri použití tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním informácií a údajov a uvádzate, že všetky poskytnuté informácie a údaje sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Nesiete plnú zodpovednosť za poskytnutie pravdivých, úplných a skutočných osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

 

4. POUŽITIE NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY  

 

Pri použití tejto webovej stránky a zadávaní objednávok súhlasíte s:  

 

l. Používať túto webovú stránku len pre potreby kladenia otázok a právne platných objednávok.  

ll. Nebudete podávať žiadne falošné alebo podvodné objednávky. Ak je dôvodne možné považovať podanú objednávku za objednávku tohto typu, budeme oprávnení ju zrušiť a informovať príslušné orgány.

lll. Poskytnite nám svoju e-mailovú adresu, poštovú adresu a / alebo ďalšie kontaktné údaje pravdivo, úplne a presne. Tiež súhlasíte s tým, že môžeme použiť tieto informácie na to, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať v súvislosti s Vašou objednávky (pozrite si naše Pravidlá ochrany osobných údajov).  

 

Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, nebudete môcť svoju objednávku podať.  

 

Keď podáte objednávku na tejto webovej stránke, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov, právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne akceptovať obchodné podmienky. Prehlasujete a potvrdzujete, že skôr ako odošlete svoju objednávku, ste nami dostatočne informovaný o úkonoch, ktoré sú potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy a to tým, že ju opíšete v týchto obchodných podmienkach, ktoré sa nachádzajú na príslušnej podstránke webovej stránky. Daná kúpna zmluva nebude uložená v elektronickej podobe a slovenský jazyk bude použitý na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

5. DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB  

 

Doručovacie služby, pre tovar ponúkaný na tejto webovej stránke sú k dispozícii iba na Slovensku.  

 

6. FORMALIZÁCIA ZMLUVY  

 

Ak chcete zadať objednávku, po vyplnení povinných údajov v časti - nákupný košík, objednávka,  kliknite na „Objednať s povinnosťou platby“. Buďte si vedomý, že tým toho, že ak podáte svoju objednávku, ste povinný za ňu zaplatiť. Potom, obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Budete informovaný emailom, že objednávka bola odoslaná (ďalej len „potvrdenie dodávky“). V zmluva medzi stranami, o kúpe produktu (ďalej len „Zmluva“). je uzatvorená len vtedy, keď Vám zašleme potvrdenie objednávky.  

 

 

 

 

7. DOSTUPNOSŤ PRODUKTOV

 

Všetky produkty sú dostupné. V tomto smere, pokiaľ existujú ťažkosti týkajúce sa ponuky produktov alebo sú vypredané, vyhradzujeme si právo poskytnúť Vám informácie o náhradných produktoch rovnakej alebo vyššej hodnoty, ktoré si môžete objednať alebo Vám poskytneme možnosť odstúpiť od zmluvy (storno objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky, zrušiť zmluvu alebo zrušiť objednávku, budeme očakávať uhradenie danej sumy v lehote 14 dní od doručenia e-mailu. V prípade, že ste neodstúpili od zmluvy, nezrušili objednávku alebo neprijali náhradný produkt v rámci primeranej doby, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a tým Vám uhradiť akúkoľvek sumu, ktoré ste zaplatili v lehote 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy.

 

8. ODMIETNUTIE SPRACOVAŤ OBJEDNÁVKU  

 

Vyhradzujeme si právo odstrániť akýkoľvek produkt z tejto webovej stránky, kedykoľvek ho zmazať, prípadne upraviť akýkoľvek materiál alebo rovnaký obsah. Aj keď vždy budeme robiť všetko pre to, aby sme kladne spracovali všetky objednávky, môžu existovať výnimočné okolnosti, ktoré nás donútia odmietnuť vybavenie niektorej objednávky, aj po odoslaní potvrdenia objednávky.  

 

Nemáme zodpovednosť voči Vám, ani voči žiadnej tretej strane, za odstránenie akéhokoľvek produktu z tohto webu, odstránenie alebo úpravu akéhokoľvek materiálu či obsahu z webových stránok, alebo nevybavenie objednávky, akonáhle bude potvrdenie objednávky odoslané.  

 

9. DODÁVKA  

 

Bez ohľadu na vyššie ustanovenie článku 7 o dostupnosti produktov, ale s výnimkou mimoriadnych okolností, sa budeme snažiť vybaviť každú objednávku tak, aby pozostávala z objednaných produktov uvedených v potvrdení dodávky pred dátumom uvedeným v potvrdení o jej doručení, a to v rámci predpokladanej dodacej lehoty, ktorá je uvedená pri výbere spôsobu doručenia, avšak za žiadnych okolností nie neskôr ako 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Sme oprávnení dodať objednané produkty pred dohodnutým termínom dodania, ktorý je uvedený v zmluve alebo je určený v rámci týchto obchodných podmienok. Dostupné metódy dodania produktov, s tým spojené množstvá a akékoľvek ďalšie relevantné informácie sú popísané v menu “pomoc a informácie” na našej webovej schránke. Avšak, môže dôjsť k oneskoreniu dodávky z dôvodov, ako je napríklad výskyt nepredvídateľných okolností.  

 


 

10. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Ceny produktov sú platné tak, ako sú stanovené v každom okamihu na našich webových stránkach, s výnimkou zjavnej chyby. Aj keď sme vynaložili veľké úsilie, môže dôjsť k chybe. Ak zistíme chybu v cene niektorého z produktov, ktoré ste si objednali, budeme Vás informovať, akonáhle to bude možné a dáme vám možnosť potvrdiť objednávku so správnou cenou, alebo objednávku zrušiť e-mailom či písomne. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka bude zrušená a všetky Vami zaplatené sumy Vám budú vrátené v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

 

 

 

Ceny na webovej stránke sú bez  DPH (nie sme platcom DPH), ale neobsahujú poplatky za spôsob platby, doručenie, poštovné poplatky, ktoré sú pridané k celkovej cene. Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. Avšak, s výnimkou ako je uvedené vyššie, zmeny sa netýkajú objednávky, ktorej prijatie sme potvrdili.  

 

Na tejto webovej schránke môžete platiť  kreditnou kartou prostredníctvom služby Paypal.com. Využitím služby PayPal.com potvrdzujete podmienky použitia uvedené na jednej z týchto webových schránok. Po kliknutí na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, potvrdzuje, že kreditná karta je Vaša.

 

Kreditné karty sú predmetom overovania a schvaľovania zo strany orgánu vydávajúceho karty. V prípade, že účtovná jednotka neautorizuje platbu, nebudeme zodpovedať za akékoľvek oneskorenie alebo nedodanie tovaru a tiež nebudeme schopní uzavrieť akúkoľvek zmluvu s Vami.

 

Máte nárok na zmenu pri výbere spôsobu platby len na základe našej vzájomnej dohody.

 

11. NÁKUP TOVARU AKO HOSŤ

 

V rámci nákupu ako hosť, budeme od Vás požadovať len také údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie Vašej objednávky. Po dokončení procesu nákupu, bude vám ponúknutá možnosť registrácie ako užívateľa alebo pokračovať ako neregistrovaný užívateľ.  

 

12. POLITIKA VÝMENY / VRÁTENIA PRODUKTOV

 

12.1 Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

 

Pokiaľ uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu..  

 

Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť tým, že nás, spoločnosť Wine Wave s.r.o.. upozorníte zaslaním emailu na beatavlnkova@gmail.com v ktorom uvediete svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy (napr.: a list zaslaný poštou alebo e-mailom). Tiež môžete použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy tak, ako je to uvedené na našej webovej schránke v časti “výmeny a vrátenie”. Nie je to avšak povinné.  

 

Aby bola lehota na odstúpenie od zmluvy dodržaná, postačí Vám zaslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, než vyprší lehota na odstúpenie od zmluvy alebo zaslaním odstúpenia od zmluvy v posledný deň platnosti danej lehoty.

 

Účinky odstúpenia od zmluvy  

 

Ak sa rozhodnete odstúpiť od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky prijaté platby, vrátane dodacích a poštových poplatkov  bez zbytočného omeškania a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vášho rozhodnutia odstúpiť od tejto zmluvy. Ak nie je medzi nami dohodnuté inak, budeme vykonávať takú náhradu, za použitia rovnakých platobných prostriedkov, akú ste použili pre počiatočnú transakciu. V každom prípade, Vám nevzniknú žiadne náklady, ako dôsledok týchto náhrad.


 

13. REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI

Vaše reklamácie a sťažnosti píšte prosím na email beatavlnkova@gmail.com.  Písomne Vám odpovieme v lehote do 30 dní.

 

14. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO  

 

Súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, zaregistrované ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva na všetkých produktoch alebo obsahu poskytovaných v rámci internetových stránok patria nám po celú dobu, alebo tým, ktorí nám udelili licenciu na ich používanie. Tento materiál môžete použiť len do miery stanovenej nami alebo držiteľom licencie. To Vám nebráni používať túto webovú stránku v rozsahu potrebnom na skopírovanie informácií o Vašej objednávke alebo kontaktných údajoch, v súlade s jej určením a dobrými mravmi.  

 

15. VÍRUSY, PIRÁCTVO A INÉ POČITAČOVÉ ÚTOKY  

 

Nesmiete zneužívať túto webovú stránku tým, že úmyselne zavedieťe vírusy, trójské kone, červy, logické bomby alebo akýkoľvek iný softvér alebo technologicky škodlivé materiály.

 

Nedodržanie tohto článku sa bude považovať za priestupok, ako je definovaný v súlade s platnými predpismi. Akékoľvek nedodržanie tohto nariadenia budeme hlásiť zodpovedajúcim orgánom a budeme s nimi spolupracovať na určení totožnosti útočníka.

 

16. ODKAZY Z NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY  

 

Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky a materiály tretích strán, dané odkazy sú poskytované len na informačné účely a nemáme nad nimi žiadnu kontrolu, ohľadom ich obsahu alebo poskytovaných materiálov. V súlade s tým, neberieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ublíženia na zdraví vyplývajúce z ich používania.  

 

17. PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA  

 

Platné právne nariadenia si vyžadujú, aby niektoré z informácií alebo oznámení, ktoré Vám zašleme mali písomnú formu. Používaním týchto web stránok súhlasíte s tým, že väčšina komunikácie s nami bude v elektronickej podobe. Pre zmluvné účely, súhlasíte s použitím týchto elektronických komunikačných prostriedkov a akceptujete, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a ďalšie komunikácie, ktoré Vám budeme posielať budú v elektronickej podobe a v súlade so zákonnými požiadavkami na ich poskytovanie v písomnej forme.

 

18. OZNÁMENIA  

 

Oznámenia, ktoré nám pošlete musia byť zaslané prostredníctvom e-mailu. V súlade s ustanoveniami vyššie , pokiaľ to nie je uvedené inak, môžeme Vám zasielať oznámenia buď e-mailom alebo na poštovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri objednávke.  

 

Je zrejmé, že oznámenia budú prijímané a vykonávané akonáhle budú zverejnené na našich webových stránkach, 24 hodín po tom, čo boli zaslané e-mailom alebo tri dni po dátume uvedenom na poštovej zásielke. Ako dôkaz, že oznámenie bolo zaslané postačí preukázať, že v prípade listu bol správne adresovaný, že bola zaplatená správna poštová známka, alebo že bol riadne doručený na poštu; v prípade e-mailu, že oznámenie bolo odoslané na e-mailovú adresu zadanú príjemcom.  

 

19. PRENOS PRÁV A POVINNOSTÍ  

 

Zmluva je záväzná pre obe strany, ako aj pre našich prípadných nástupcov, nadobúdateľov a dedičov.  Nesmiete prenášať, postúpiť, dávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať zmluvu alebo niektoré z práv alebo povinností odvodených z danej zmluvy bez toho, aby ste na to najprv získali náš písomný súhlas.  

 

Môžeme prenášať, postúpiť, dávať, zadať alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať zmluvu alebo niektoré z práv alebo povinností v nej uvedených kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, spomínané prenosy, postúpenia , dávanie alebo iné prevody nemajú dopad na práva, ktoré, ak je to možné, máte ako spotrebiteľ podľa zákona, a nemôžu sa zrušiť, znížiť alebo obmedziť v žiadnom prípade, ani v prípade expresných a vyslovených záruk, ktoré sme vám poskytli.  

 

20. NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

 

Nebudeme zodpovední za akékoľvek neplnenie alebo oneskorenie v súlade s niektorou z povinností, ktorú na seba berieme na základe zmluvy, ak to bolo spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly. To zahŕňa akýkoľvek úkon, udalosť, pri výkone právomoci, opomenutie alebo nehodu, ktorá je mimo našej primeranej kontroly, okrem iného aj vrátane nasledovného:  

 

 

 

 

l.. Štrajky, výluky alebo iné formy protestu.

ll.. Občianske nepokoje, revolúcie, invázia, teroristický útok alebo hrozba terorizmu, vojny (vyhlásená alebo nevyhlásená), hrozbu či príprava na vojnu.  

lll.. Požiar, výbuch, búrky, záplavy, zemetrasenia, kolaps, epidémie alebo akákoľvek iná prírodná katastrofa.  

lV.. Nemožnosť použiť vlaky, lode, lietadlá, motorizované dopravné prostriedky alebo iné dopravné prostriedky, verejné alebo súkromné.  

V. Neschopnosť používať verejné alebo súkromné telekomunikačné systémy.  

Vl. Zákony, vyhlášky, nariadenia, predpisy alebo obmedzenia akejkoľvek vlády alebo orgánu verejnej správy.   

 

21. UPUSTENIE OD PRÁV  

 

Nedostatok požiadaviek z našej strany s ohľadom na prísne dodržiavanie z Vašej strany s ohľadom na ktorékoľvek z povinností, ktoré ste na seba prevzali na základe zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok, alebo nedostatok využívania práv či vykonávanie krokov z našej strany, ktoré pre nás platia na základe tejto zmluvy alebo obchodných podmienok, nezakladá dôvod pre vzdanie sa alebo obmedzenie týchto práv alebo vykonávanie krokov, ani ospravedlnenie neplnenie vašich povinností.  

 

Upustenie konkrétneho práva alebo krokov z našej strany nezakladá dôvod vzdať sa iných práv alebo krokov vyplývajúcich zo zmluvy či z týchto obchodných podmienok.  

 

Upustenie od niektorej z týchto obchodných podmienok alebo práv či akcií odvodených od zmluvy z našej strany nenadobudnú účinnosť, pokiaľ nie je výslovne stanovené, že sa jedná o zrieknutie sa práv a že ste boli o tom oboznámení v súlade s ustanoveniami časti Oznamenia, uvedenej vyššie.  

 

22. ČIASTOČNÉ ZRUŠENIE  

 

Ak niektoré z týchto obchodných podmienok alebo akékoľvek poskytnutia zmluvy budú vyhlásené za neplatné právným uznesením príslušného orgánu, zostávajúce podmienky zostávajú v platnosti bez toho, aby boli ovplyvnené spomínaným vyhlásením o zrušení určitých podmienok.  

 

23. CELÁ ZMLUVA  

 

Tieto obchodné podmienky a akýkoľvek dokument tu uvádzaný predstavujú úplnú zmluvu medzi stranami, pokiaľ ide o rovnaký účel, nahrádzajúci všetky predchádzajúce zmluvy, dohody alebo sľuby medzi zmluvnými stranami, či už ústne alebo písomne.  

 

 

 

 

Zmluvné strany uznávajú, že sa dohodli uzavrieť zmluvu bez závislosti na akomkoľvek vyhlásení alebo sľube zo strany druhej zmluvnej strany, alebo ktoré by mohli byť odvodené z akéhokoľvek vyhlásenia alebo dokumentu počas dojednania sa oboma stranami pred uzatvorením tejto zmluvy, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach.  

 

Žiadna zmluvná strana neprijme žiadne opatrenia týkajúce sa ľubovoľného nepravdivého vyhlásenia urobeného druhou zmluvnou stranou, ústne alebo písomne pred dátumom uzavretia tejto zmluvy (ak uvedené nepravdivé vyhlásenie bolo urobené podvodne). Jediným opatrením, ktoré môže byť prijaté druhou zmluvnou stranou, musí byť v dôsledku porušenia zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok.  

 

24. NAŠE PRÁVO NA ÚPRAVU OBCHODNÝCH PODMIENOK  

 

Máme právo kedykoľvek skontrolovať a zmeniť tieto obchodné podmienky. Akákoľvek zmena obchodných podmienok nesmie porušovať alebo obmedziť vaše právo vyplývajúce zo zmluvy uzavretej pred vstupom takých úprav do platnosti. Ste podriadený zásadám a obchodným podmienkam platným v okamihu, keď budete používať túto webovú stránku alebo pri podávaní každej objednávky.  

 

25. PLATNÁ LEGISLATÍVA A PRÁVNA PRÍSLUŠNOSŤ  

 

Používanie našich webových stránok a kúpnych zmlúv na nákup produktov cez spomínané webové stránky sa riadi podľa slovenskej legislatívy.  

 

26. PRIPOMIENKY A NÁVRHY  

 

Vaše pripomienky a návrhy sú vždy vítané. Prosím, pošlite akékoľvek pripomienky a návrhy prostredníctvom kontaktného formulára.  

 

Ak sa Vy ako kupujúci domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv, svoju sťažnosť môžete adresovať najprv nám prostredníctvom e-mailovej adresy beatavlnkova@gmail.com s cieľom pokúsiť sa o mimosúdne vyrovnanie.

 

 

Ak kúpa u nás prebehla online prostredníctvom našej webovej stránky, v tejto súvislosti Vás informujeme v súlade s nariadením EÚ č. 524/2013, že máte právo pokúsiť sa o mimosúdne vyrovnanie nášho spotrebiteľského sporu pomocou platformy určenej na riešenie sporov online, ktorá je k dispozícii na internete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/”.

Payment Methods
bottom of page