top of page

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ

OSOBNÝCH ÚDAJOV

v spoločnosti Wine Wave s.r.o.

 

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás poprosiť aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

Wine Wave s.r.o. spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracovania osobných údajov:

Wine Wave s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla Wine Wave s.r.o. v súvislosti s prihláškou na kurzy , a iné podujatia organizované spoločnosťou  (najmä v rozsahu „Prihlášky na lekcie a kurzy “v Škole vína), prípadne iného právneho vzťahu s Wine Wave s.r.o., na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, akademický titul, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne informácie o zamestnaní a zamestnávateľovi dotknutej osoby.

Wine Wave s.r.o. sa v rámci svojej činnosti venuje aj organizovaniu rôznych podujatí a súťaží, na tieto účely môže byť nevyhnutné poskytovanie ďalších osobných údajov súvisiacich s účasťou na týchto podujatiach, prípadne pre zapojenie sa do súťaže.  

Účel spracovania osobných údajov (právny základ):

Wine Wave s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie , zasielanie informácií o novinkách týkajúcej sa činnosti Wine Wave s.r.o.  , pri organizovaní súťaží a pri vydávaní certifikátov,

ako aj za účelom fakturácie.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti Wine Wave s.r.o., môže spoločnosť zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie u Wine Wave s.r.o.

Príjemca osobných údajov za účelom poskytovania služieb vedenia účtovníctva je spoločnosť IROX, s.r.o., Jamnického 18, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11234/B.

 

Kontaktné údaje Wine Wave s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte telefonicky + 421 903 44 64 22, e-mailom beatavlnkova@gmail.com

bottom of page